fbpx

Personuppgiftshantering GDPR

Foto-Dax AB / Studio Express (vidare kallat Foto-Dax) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Beställare samtycker att FD AB samlar in (förnamn, efternamn, personnummer, adress, postnr, ort, mejladress, mobilnummer, bilder) och tidpunkt för registrering. Om beställare väljer det kommer vi även att skicka hem bilder för påseende i syfte att erbjuda köp av bilder. Syftet med Foto-Daxs behandling av personuppgifter är att kunna erbjuda beställare möjlighet att köpa.

Den rättsliga grunden för Foto-Daxs behandling av person-uppgifter i samband med fotografering är samtycke. Foto-Dax tar endast profil-bilder. Om personuppgifter inte lämnas till Foto-Dax eller om samtycke inte lämnas kommer beställare dock inte kunna vara med vid fotograferingen. Beställare som lämnat samtycke har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke genom att maila eller ringa till vår kundtjänst.

Om beställare önskar bilder för påseende kommer person-uppgifterna att behandlas för att fullgöra leveransen. Väljer beställare att köpa bilder kommer personuppgifterna användas för kontraktuella åtaganden. Vid köp behandlas personuppgifter också för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser avseende redovisning och bokföring samt i förekommande fall för att kunna fullgöra rättsliga skyldigheter mot beställare i egenskap av konsument. Personuppgifterna lagras endast under den period som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med

behandlingen, d.v.s under den period som beställare kan förväntas köpa bilder från fotografering, eller så länge Foto-Dax är skyldig att lagra uppgifterna enligt lag.

Personuppgifterna kan komma att föras vidare till systemleverantör för lagring av data samt vid utebliven betalning till inkassobolag. Du har rätt att begära ett utdrag av de personuppgifter som lagras om dig. Du har även rätt att begära begränsning, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt till att göra invändningar mot behandlingen eller begära dataportabilitet. Vid frågor angående hanteringen av personuppgifter är du välkommen att kontakta kundcenter@studioexpress.se eller 021-418900.

Om du anser att Foto-Dax behandlar person-uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen